Acil Sağlık Hizmetleri
12 Mart 2024

ACİL SERVİSİN YAPISAL DÜZENLEMESİ  
Acil sağlık hizmetleri birimi;  hasta karşılama-danışma, hasta kayıt, triyaj, hasta muayene odası, resüsitasyon odası, müşahede odaları, izolasyon odası, acil cerrahi müdahale odası, bekleme alanı ve destek  alanlarından oluşur.

ACİL SERVİSE HASTA KABUL SÜREÇLERİ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME
 Acile başvuran hasta ve yakınlarının karşılanması, yönlendirilmesi gerekirse refakat edilmesi, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi tarafından yapılır. Hasta karşılama-danışma görevlileri yılda en az bir kez olmak üzere, kişilerarası iletişim, etik, hasta hakları ve sorumlulukları, hasta memnuniyeti eğitimlerini almaktadırlar.

ACİL POLİKLİNİK HASTA KABULÜ
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ ne ambulans, 112 ve sedye ile gelen hastalar doğrudan sarı alana alınır. Durumu kritik olup hayati tehlikesi bulunanlar ise kırmızı alana  alınır. Diğer başvurular kayıt işlemi öncesi triyaj alanına yönlendirilir.
Doktor tarafından tıbbi yönden değerlendirilen hastaların gerekli acil işlemleri başlatılır. HBYS’ ye kaydı yapılarak barkotları  çıkarılır. Yakınları olmayan hastaların işlemleri acil personeli tarafından yürütülür.
Yeşil alanda muayeneleri yapılan hastaların reçeteleri verilir. Genel durumu iyi ve ileri tetkik gerektiren hastalar ise polikliniğe yönlendirilir.
Sarı alana yönlendirilen acil tıbbi muayene ve müdahaleleri başlatılan hastalardan tıbbi değerlendirmesi sonucu ayaktan tedavi kararı verilen hastaların tedavisi düzenlenerek taburcu edilir.
Sarı alana yönlendirilen acil tıbbi muayene ve müdahaleleri başlatılan hastalardan tıbbi değerlendirmesi sonucu müşahedeye yatış kararı verilen hastalara beyaz renkli (Alerjisi olan hastalar için kırmızı renkli) kimlik tanımlayıcı takılarak hastalar müşahedeye alınır.
Tıbbi durumlarına göre hastalar doğrudan servise veya yoğun bakıma yatırılır. Hastanede boş yatak olmadığı takdirde 112 koordinasyonu ile hasta diğer sağlık kurumlarına sevk edilir.
Acile müracaat eden travma ve adli vaka kapsamındaki hastalar için Genel Adli Muayene Raporu hastanın doktoru tarafından doldurulup kaşelenir ve imzalanır. Adli vaka kapsamındaki hastalar için, Hastane polisi haberdar edilir. Hastanın geliş saati, kimlik bilgileri, geliş sebebi bilgisayardaki adli vaka bölümüne kaydedilir. Adli vaka dosyası oluşturularak arşivlenir. Raporun bir nüshası polise teslim edilir.

TRİAJ UYGULAMASI
Acil biriminde etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması uygulanır.
Triyaj uygulaması hekim veya hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve benzeri nitelikteki sağlık personeli tarafından acil başvurusu sırasında yapılır.
Triyaj uygulaması için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılır. Renk kodlamasına ilişkin uygulama;

Yeşil alan: Ayaktan hastalardır ve kritik bir şekilde yaralanmamışlardır, yürüyebilirler ve kendi bakımlarını da yapabilirler NORMAL HASTALAR 24 Saat içinde müdahale edilmesi gerekir.
Sarı alan: Bu gruptaki hastalar kırmızı gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir durumdadırlar. Yaralanmış bir şekilde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan fakat başka hastalara bakılırken o hastanın bakımının gecikmesi o hastanın ex olmasına neden olmayacaktır. Sarı hastalar ayaktan hastalar değildirler ve nakil için bir sedyeye ihtiyaç duyulur. İKİNCİL ACİL HASTALAR dır 60 dakika içinde müdahale edilmesi gerekir.
 Kırmızı alan: Acil gruptur. Kritik olarak ciddi şekilde yaralanmış, problemleri veya yaralanmaları süratle tedavi edilmesi gereken hastalardır. Öncelikli olarak sağlık hizmeti alması ya da nakil edilmesi gerekenler bu grupta değerlendirilir. BİRİNCİL ACİL OLAN HASTALAR dır ve müdahalesi hemen yapılır. Kritik hastalara kayıt işleminin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın derhal gerekli tıbbi müdahale uygulanır. Kritik hastaların kayıt işlemlerinin öncelikle yapılabilmesi için otomasyon sistemi ile ilgili gerekli düzenleme sağlanmıştır.

Acil servise başvuran tüm hastaların triyaj işlemleri en kısa sürede tamamlanır. Bunu takiben kayıtları açılır, tıbbi durumları dikkate alınarak tanı ve tedavi işlemleri için sıraya konulur ve triyaj koduna uygun olan alana alınırlar.

HASTANIN KAYIT İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA
Acil Sağlık Hizmetler Birimi’ne başvuran tüm hastalar (kırmızı ve sarı alana başvuran hastalar) sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir. Birime 112 acil ambulansları tarafından getirilecek vakalar için acil servis hazırlanarak, ilk değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahale yapılır ve hastanın stabililizasyonu sağlanır. Bu kapsamda “Acil Sağlık Hizmetleri Sunum Genelgesi”  içeriği ve İl Acil Sağlık Hizmetleri “ASKOM” kararları eksiksiz uygulanır.
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran hastaların kayıtları,  resimli kimlik ile kimlik kontrolü, sosyal güvence sorgulama ile beraber  yapılır.  Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran her hasta kayıt altına alınır. Acil (kırmızı) hastalara kimlik sorgulanmadan müdahale edilir. İşlemleri sonra tamamlanır.
Yabancı Uyruklu Hastaların Kabulü; Vezne birimi tarafından hastanın pasaport fotokopisi ve kimlik fotokopisi alınarak kayıtları yapılır, hastaların tedavileri yapıldıktan sonra ücretlendirilmesi yapılır. Adli yabancı uyruklu hasta ve mülteci olduğunu belgelendiren hastalara ücretlendirme yapılmaz.
Suriyeli hastalara ise;  pasaport ve kimlik fotokopisiyle kayıtları yapılır. Hiçbir tedavi ve uygulamadan hastadan kesinlikle ücret alınmaz.

HASTA MUAYENE, TANI VE MÜDAHALE İŞLEMLERİ
Kırmızı alana  alınan hastalara acil müdahalede bulunulur. Stabil hale gelen hastalar durumuna göre servise veya yoğun bakıma yatırılır. Gerektiğinde 112 koordinasyonu ile diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Ex olan hastalar görevli memura haber verilerek işlemleri başlatılır.
Sarı alanda muayenesi yapılan hasta, müdahale için müşahedeye alınır. Tanı ve tedaviye yönelik tetkikler, hekim ve hemşire tarafından bilgilendirme yapılarak yürütülür.
Laboratuvar tetkikleri için kan örneği sağlık çalışanı tarafından, kan gazı ise hekim tarafından alınır. Tetkikler sekreter tarafından otomasyona işlenir, personel tarafından laboratuvara teslim edilir.
Acil biriminde istenen radyolojik tetkikler için personel hastayı acil radyoloji kısmına götürür. Sonuçlar en  geç 15 dakika içerisinde HBYS sisteminde görülür. 
Görüntüleme ve benzeri işlemler sırasında tıbbi durumu kritik olan hastalara, durumunun gerektirdiği bir sağlık personelinin refakat etmesi sağlanır. Hastanın ihtiyacı olması halinde sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.
Sarı alanda değerlendirilen hastaların bulguları kayıt edilir.  Müşahedeye alınan her hasta için, yapılacak her türlü işlem öncesi kimlik doğrulaması yapılır.
 
MÜŞAHADE  VE YATIŞ SÜRECİ
Müşahedeye alınan hastaların  Hekim orderı doğrultusunda gerekli tedavi ve takipleri yapılır. İleri tetkik ve tedavi  gerektiren hastaların durumu stabilleştikten sonra  ilgili  klinik/yoğun bakım  ünitesine transferi sağlanır. Tedavisi tamamlanan hastaların taburculuğu yapılır.

 
HASTALARIN HASTANE DIŞINA SEVK EDİLMESİ
Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, uzman hekim, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartların sağlanamaması halinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesini planlar.
  
ACİL SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KOORDİNASYON SÜREÇLERİ
Hasta Klinik Durumu Doğrultusunda 112 Aranarak, Uygun Olan Hastane ile, Telekonferans Ortamında Görüşme Sağlanır.

ACİL SAĞLIK BİRİMİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için gerekli önlemleri özel güvenlik personeli vasıtası ile ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanır.